Algemene voorwaarden

Van Glascentrale Hoek van Holland, gevestigd te Hoek van Holland, Zekkenstraat 9, hierna te noemen gebruiker, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24459994 d.d. 14-07-2009, ontleend aan de Algemene Voorwaarden vastgesteld door de Vereniging van Fabrikanten van Isolerend Glas in Nederland (FIGIN) en aan de Algemene Voorwaarden van de Glas Branche Organisatie (GBO).

Artikel 1. Definitie

Onder "gebruiker" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan degene die deze Algemene Voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder "wederpartij" wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaardt of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2. Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas en/of aanverwante artikelen.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en die wordt aanvaard heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Zowel ten aanzien van aanbiedingen, orderbevestigingen en de daarbij behorende bijlagen, als ten aanzien van de door haar gemaakte ont werpen en tekeningen, behoudt gebruiker zich uitdrukkelijk de eigendoms- en auteursrechten voor. De wederpartij is niet gerechtigd derden van de hem verstrekte gegevens kennis te doen nemen, of van de hem verstrekte stukken kopieën te vervaardigen, tenzij uitdrukkelijk door gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.
4. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de gebruiker eerst, indien deze door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail of fax verstaan.
5. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
6. Zo op een rechtsbetrekking als in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook ander voorwaarden van toepassing zijn, dan zal ingeval van een tegenstrijdigheid de voor de gebruiker meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de gebruiker.

Artikel 3. Prijzen

1.Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de prijzen van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
2. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
3. Alle prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Aflevering; levertijd en transport

1. Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. De (op)leveringstermijn vangt aan op het moment dat de door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging door de gebruiker is ontvangen en/of de overeenkomst is getekend en/of door de gebruiker gemaakte tekeningen/ontwerpen ondertekend zijn ontvangen en/of een eerste betalingstermijn is ontvangen.
2. Voor leveringen onder de 35m2 wordt een transporttoeslag berekent van € 35,=. Bij levering onder dit bedrag worden de vrachtkosten extra in rekening gebracht of wordt niet-franco geleverd, ook wanneer met eigen vervoermiddelen wordt bezorgd. Levering geschiedt éénmalig op één door de wederpartij opgegeven adres, dat voor normaal vrachtverkeer bereikbaar is.
3. De gebruiker is steeds vrij in de keuze van vervoermiddel, ook indien het vervoer door de wederpartij wordt bekostigd.
4. Het vervoer, ook voorzover dit wordt bekostigd door de wederpartij, vindt steeds voor diens risico en verantwoording plaats. Wanneer goederen rechtstreeks vanaf de fabriek worden geleverd draagt de wederpartij het risico voor het vervoer vanaf het tijdstip, waarop de goederen deze fabriek verlaten.
5. De gebruiker heeft nimmer de plicht de zendingen voor eigen rekening te verzekeren.
6. Tenzij anders is overeengekomen worden goederen van fabrieken naar keuze van de gebruiker geleverd.
7. Het transport eindigt op het moment dat het glas op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.
8. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is heeft de gebruiker de keuze dit gedeelte alvast af te leveren of te wachten, totdat de gehele bestelling gereed is. Facturen, betrekking hebbende op gedeeltelijke leveringen, moeten door de wederpartij worden voldaan binnen de in artikel 7 genoemde betalingstermijn.
9. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door de gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Vindt geen afroep en/of afname plaats, dan is de gebruiker niettemin gerechtigd het gedeelte van de bestelling, dat had moeten worden afgenomen, op dat tijdstip te factureren.

Artikel 5. Emballage

1. Bij levering van glas stelt de gebruiker emballage ter beschikking aan de wederpartij. De gebruiker brengt hiervoor een vergoeding in rekening. Vanaf het moment van aflevering van het glas, tot en met de dag waarop de gebruiker de emballage weer ophaalt, komt de emballage voor risico van de wederpartij.
2. De wederpartij is verplicht de emballage in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de gebruiker te stellen, op de dag dat de gebruiker de emballage weer ophaalt.
3. De wederpartij dient de gebruiker schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de emballage door de gebruiker opgehaald kan worden.

Artikel 6. Klachten

a. Algemeen

1. Tenzij bij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke NEN-normen geleverd.
2. De gebruiker heeft het recht om zaken te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld.
3. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, waarbij in het bijzonder aandacht verdienen de geleverde aantallen, eventuele breuk en overige uiterlijke beschadigingen en kenmerken. Eventuele geconstateerde onvolkomenheden dienen op de ontvangstbon te worden vermeld. Latere reclamaties hierover worden niet geaccepteerd en geven geen enkel recht jegens de gebruiker.
4. Indien van de zijde van de wederpartij niemand op de overeengekomen plaats en tijdstip voor ontvangst en controle van de goederen beschikbaar is, dan wel niet iemand, die daartoe bevoegd is of in de plaats van de wederpartij kan treden, vermeldt de chauffeur of vervoerder dit op de afleveringsbon en is zijn verklaring voldoende bewijs.
b. Klachten met betrekking tot de kwaliteit
1. Klachten van de wederpartij, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, anders dan genoemd in art. 6.a. moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de gebruiker worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de gebruiker slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit. De gebruiker heeft - naar eigen keuze - tevens het recht om de zaak te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van het reeds voldane factuurbedrag. De wederpartij zal derhalve geen recht op ontbinding van de overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin, zuivere dikten, en eventuele verborgen gebreken.
4. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn versneden, be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
5. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover :a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (bijvoorbeeld geen opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij; b. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.
c. Overige klachten
1. Klachten van de wederpartij over de wijze van nakoming door de gebruiker van de overeenkomst en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de gebruiker worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij ter zake geen enkel recht tegen de gebruiker zal kunnen doen gelden.
2. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de gebruiker het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de weder partij verder te dier zake iets van de gebruiker kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.
d. Slotbepaling
1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
2. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 7. Betaling

1. De wederpartij is verplicht de facturen van de gebruiker te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. Betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening of opschorting. Op de facturen zal een kredietbeperkingstoeslag ad 3% worden berekend, welke uitsluitend in mindering mag worden gebracht, indien het factuurbedrag tijdig wordt betaald. De gebruiker is te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling voor of bij de aflevering van de zaken te verlangen.
2. Bij overschrijding van de in sub 1 genoemde termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de datum dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan.
3. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
4. Betaling wordt geacht te zijn geschied, wanneer de bank- of girorekening van de gebruiker is gecrediteerd of bij betaling per kas op de datum van de kwitantie.
5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of de gebruiker ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
7. De gebruiker heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de wederpartij dan wel diens surseance van betaling, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van diens onderneming.
8. Behalve de overeengekomen prijs met de hierboven omschreven kosten en rente is de gebruiker gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door de niet-betaling of enige andere wijze van tekortkoming van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke kosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin de gebruiker zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden geacht door partijen te zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,= exclusief B.T.W. De gebruiker is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave van deze kosten is vervallen.
9. Indien de gebruiker het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze naast het hiervoor bepaalde tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
10. Indien de gebruiker, nadat de wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de wederpartij richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 9.

Artikel 8. Zekerheidsstelling

De gebruiker heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de gebruiker terstond genoegzame en in de door de gebruiker gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de gebruiker hetzij het recht de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

1. De gebruiker behoudt het eigendom van de door hem geleverde zaken voor, zolang de wederpartij niet geheel heeft voldaan aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, de vergoeding van vorderingen wegens tekort schieten zijnerzijds in de nakoming van die overeenkomst daaronder uitdrukkelijk begrepen. Tot zolang worden de geleverde zaken geacht door de gebruiker aan de wederpartij om niet in bewaring te zijn gegeven.
2. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de gebruiker gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij zelf te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of belopende door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening of risico. De wederpartij is verplicht medewerking te verlenen aan de gebruiker, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een boete van 10% van het factuurbedrag.
3. Indien en zolang de gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde / nog te leveren zaken, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij de gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.
4. De wederpartij staat ervoor in dat een beslag op genoemde zaken zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement aan de kant van de wederpartij, zal de wederpartij de met beslag dreigende derde, de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendoms)rechten van de gebruiker.

Artikel 10. In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken of van zaken, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de wederpartij.

Artikel 11. Afmetingen, gewichten en maten

1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt de gebruiker zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
2. Alle maten worden bij de berekening in millimeters naar boven afgerond tot een door 30 deelbaar getal, bijvoorbeeld 615 mm x 440 mm wordt berekend als 630 x 450 mm. Deze afgeronde maten treden bij alle prijs- lengte-, breedte- en oppervlakteberekeningen voor de werkelijke maten in de plaats. Indien de gebruiker een afwijkende berekeningsmethodiek hanteert is deze in plaats van het vorenstaande van toepassing.
3. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.
4. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van glas en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12. Overmacht

1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor de gebruiker ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebruik aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog, oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek van vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de grondstoffenfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan.
2. De gebruiker heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De gebruiker behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de wederpartij te factureren.
3. Indien de gebruiker een opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de wederpartij zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 13. Risicoverdeling bij aanneming van werk

1. Indien de gebruiker tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkocht glas in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen, dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van glas zijn op de rechtsbetrekking tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.
2. De gebruiker draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas, d.w.z. elke ruit afzonderlijk, in de sponningen is geplaatst. Voor zover de wederpartij enig risico - breuk, brand, diefstal etc. - door verzekering heeft gedekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de wederpartij.
3. De wederpartij is verplicht aan het einde aan iedere werkdag de door de gebruiker op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en - bij accoordbevinding - goed te keuren. Indien de wederpartij dit nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de gebruiker terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoege van de wederpartij te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.
4. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van glas juist wordt bevonden is de gebruiker slechts gehouden tot herplaatsing van het glas. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is uitgesloten.

Artikel 14. Veiligheid op de bouwplaats

1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De wederpartij garandeert dat alle op de bouwplaats aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.
2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de wederpartij.

Artikel 15. Afmetingen en andere gegevens

1. De wederpartij staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de gebruiker verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., één en ander in de ruimste zin des woords. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de gebruiker recht op schadeloosstelling of bijbetaling.
2. De wederpartij zal nimmer kunnen verlangen dat de gebruiker van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, zoals kit, stopverf etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. Vervanging van reeds gebruikte materialen zal uitsluitend tegen betaling geschieden.

Artikel 16. Meer- of minderwerk

1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.
2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 17. Schade en aansprakelijkheid

1. In alle gevallen geldt dat de gebruiker nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale faktuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
3. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van de wederpartij bij de gebruiker worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de wederpartij.
4. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De gebruiker is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van glas in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen niet mogelijk maken.

Artikel 18. Garantie isolerend dubbelglas

1. Indien door de fabrikant al dan niet via de gebruiker, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de gebruiker voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.
2. Geeft de fabriek, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de gebruiker eveneens geen garantie verstrekt.
3. De gebruiker zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.
4. De wederpartij kan geen recht op enige garantie doen gelden, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het isolerend dubbelglas gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.

Artikel 19. Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

1. Voor het verticale transport van alle door de gebruiker aan te voeren materialen dient om niet gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de gebruiker worden vastgesteld. De wederpartij draagt er zorg voor dat de werkzaamheden door de gebruiker te verrichten op de plaats van de montage/plaatsing onbelemmerd kunnen worden uitgevoerd, ondermeer door het gereed hebben van goede toegangswegen en door het gereed hebben van de voor de gebruiker noodzakelijke voorzieningen, zoals nader aangegeven in de offerte en/of opdrachtbevestigingen en/of bouwbespreking, evenals een tijdige terbeschikkingstelling van alle naar het oordeel van gebruiker noodzakelijk geachte hulpwerklieden, hulp- en bedrijfsmateriaal, energie, water en verlichting.
2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor diens rekening worden voorzien.
3. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de gebruiker gratis gebruik kunnen worden gemaakt; formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast.
4. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld.
5. Indien aan de gebruiker de plaatsing wordt opgedragen van materialen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking worden gesteld, wordt door de gebruiker geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens de montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materialen betreft.6. Indien de plaatsing c.q. montage door omstandigheden buiten de schuld van de gebruiker wordt belemmerd of vertraagd is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 20. Verkoop en levering volgens NEN-normen

Indien verkoop en levering volgens één of meer zg. NEN-normen (bijvoorbeeld NEN 2608, NEN 3569 en/of 3567) en de NPR-praktijkrichtlijnen wordt overeengekomen, is de gebruiker alleen gehouden aan zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen indien de wederpartij hem tijdig en schriftelijk zo nauwkeurig de plaats en bestemming van de glaseenheid/-heden en de overige terzake relevante gegevens en criteria meedeelt, dat levering volgens die norm(en) uitvoerbaar is.

Artikel 21. Wettelijke voorschriften

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst van aanneming door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften
e.d. de uitvoeringskosten van het werk hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat de gebruiker offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten in rekening worden gebracht. Evenzo zullen de eventuele mindere, direct met het werk verband houdende kosten in mindering worden gebracht.

Artikel 22. Annulering/ontbinding

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen.
2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker naast vergoeding van ten minste 20% van de koopsom (aanneemsom) verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage bedragen zal zijn verschuldigd.
3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 23. Consumententransacties

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voorzover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 B.W.

Artikel 24. Verjaring

Vorderingsrechten van de wederpartij jegens de gebruiker verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 25. Toepasselijk recht; bevoegde rechter

1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, welke tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Almelo worden voorgelegd.

Idres 3000/06/04

Algemene voorwaarden